Bij De Beer leveren we op een hoog niveau prima prestaties aan onze cliënten.

We verrichten controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten voor onze relaties in nagenoeg alle sectoren van het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening en non-profitorganisaties.
Bij De Beer leveren we op een hoog niveau prima prestaties aan onze cliënten. Veelal wordt dit gerealiseerd door onderlinge samenwerking waarbij, afhankelijk van de situatie of probleemstelling, één of meerdere diensten naar voren worden geschoven.
Daarom bieden wij onze cliënten graag het integrale dienstenpakket aan.
Wij signaleren de ontwikkelingen en vertalen die naar uw situatie, zien mogelijke problemen en kansen. Om uiteindelijk samen met u tot een optimaal resultaat te komen.
De Beer-specialisten zijn breed geïnteresseerd, deskundig, creatief en vasthoudend, kennen hun cliënt, kunnen goed luisteren en hebben altijd de pragmatische oplossing hoog in het vaandel.

Estate Planning: Uw adviseur bij De Beer kan u helpen!

Heel veel gebeurtenissen in uw leven hebben, misschien wel zonder dat u zich daarvan bewust bent, juridische en fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen, kinderen krijgt, gaat schenken of een bedrijf start of gaat overdragen. Maar ook als u gaat scheiden of overlijdt.
Daarom zijn wij bij De Beer graag goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van onze cliënten. Want alleen dan kunnen wij tot een goed advies komen waarmee u uw wensen kunt realiseren.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Klik dan hieronder op een van de onderwerpen.

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat (hetgeen inhoudt dat u uw relatie bij de burgerlijke stand laat registreren) of gaat samenwonen is het verstandig om financiële afspraken te maken. Deze afspraken kunnen fiscale gevolgen hebben.

Regelt u niks dan wordt uw vermogen bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap gemeenschappelijk. Bij samenwonen geldt juist dat als u niets regelt alles privé blijft. Wilt u van deze wettelijke regeling afwijken, dan dient u huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract op te stellen. Duidelijke huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of een duidelijk samenlevingscontract kan discussie voorkomen over de financiële afwikkeling bij het einde van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving. Door het opstellen van een samenlevingscontract kan ook een fiscaal voordeel worden behaald doordat eerder het partnertarief (10%-20%) en de partnervrijstelling van toepassing is voor de erf- en schenkbelasting dan zonder een samenlevingscontract het geval zou zijn.

Uw adviseur bij De Beer kan u begeleiden bij het formuleren van uw wensen en kan de notaris informeren bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Vanzelfsprekend schetsen wij daarbij een helder beeld van de fiscale en juridische gevolgen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om te schenken. Belastingbesparing is vaak een belangrijke reden, maar ook het plezier van een warme overdracht tijdens leven.

Door jaarlijks vermogen te schenken aan uw kinderen kan ieder jaar een beroep worden gedaan op de vrijstelling die geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen (€ 5.304 in 2016) en kan gebruik worden gemaakt van de progressie in de tarieven voor de erf- en schenkbelasting (10% tot € 121.903 en 20% daarboven). Naast de jaarlijkse vrijstelling voor kinderen geldt ook een verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 jaar en de 40 jaar (€25.449 in 2016). Indien het het een schenking voor een woning of studie betreft bedraagt deze vrijstelling € 53.016 (vrijstelling 2016). Voor schenkingen aan anderen dan uw kinderen gelden andere tarieven en vrijstellingen. (zie onderaan deze pagina)

Vanaf 1 januari 2017 geldt een algemene schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000. Hierbij worden geen eisen gesteld aan de schenker, dit hoeft dus niet de ouder te zijn. Het overgangsrecht voor situaties waarin vóór 2017 een schenking is ontvangen waarvoor een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling, en waarbij na 1 januari 2017 nogmaals een bedrag wordt geschonken voor de eigen woning, is complex. U kunt zich hiervoor wenden tot uw adviseur bij De Beer.

Bij de schenking kunt u bepalen wie het geschonken vermogen beheert, dat het vermogen bij echtscheiding aan uw kind in privé blijft toebehoren, op welke wijze het vermogen vererft indien uw kind komt te overlijden en of en in welke gevallen u de schenking wilt kunnen herroepen. Wij adviseren u de voorwaarden waaronder u schenkt schriftelijk vast te leggen. Hier doorklikken voor voorwaarden (kader voorwaarden bij de schenking)

Uw adviseur bij De Beer kan u naar aanleiding van uw persoonlijke situatie, uw wensen, de samenstelling van uw vermogen en uw inkomsten adviseren over de verschillende mogelijkheden van vermogensoverdracht. Tevens kunnen wij zorgen voor een schriftelijke vastlegging van de voorwaarden die u aan een schenking wilt verbinden of de notaris informeren bij het opstellen van een akte.

Voorwaarden bij de schenking

Bewind
U kunt bij de schenking bepalen dat u zelf het beheer/bewind voert over het geschonken vermogen en tevens een bewindvoerder benoemen voor het geval u komt te overlijden voordat u de persoon aan wie u schenkt geschikt acht zelf over het geschonken vermogen te beschikken. Indien u ervoor kiest om de bewindvoerder te verzoeken regelmatig overleg te plegen met de verkrijgers over het vermogen dat voor hen wordt beheerd is het bewind er mede op gericht hen op te leiden tot verantwoorde zelfstandige vermogensbeheerders. Indien zij dan op een later moment een groter deel van uw vermogen erven hebben zij al enige ervaring en kennen zij uw idëen ten aanzien van het beheren van vermogen.

Uitsluitingsclausule
In een uitsluitingsclausule kunt u bepalen dat het door u geschonken vermogen bij echtscheiding blijft toebehoren aan degene aan wie u heeft geschonken en derhalve niet toekomt aan diens echtgenoot of partner.

Tweetrapsmaking
In een tweetrapsmaking kunt u bepalen aan wie het geschonken vermogen toekomt indien degene aan wie u heeft geschonken komt te overlijden. Bijvoorbeeld in hetgeval van een schenking aan uw kinderen kunt u uw kleinkinderen of uw andere kinderen als opvolgend verkrijgers benoemen. Uw kinderen kunnen dan niet zelf bepalen aan wie het door u geschonken vermogen bij hun overlijden toekomt.

Deze tweetrapsmaking kan zodanig geredigeerd worden dat het vermogen bij het overlijden van degene aan wie u heeft geschonken tegen een fiscaal zo optimaal mogelijk tarief vererft.

Herroepelijkheid
Indien u dat wenst kunt u bepalen dat u de schenking op enig moment kunt herroepen. Bijvoorbeeld op het moment dat de verkrijger failliet gaat of verslaafd raakt. Maar desgewenst ook op andere momenten als dat u dat belangrijk vindt. Wij adviseren u de formulering van de herroepelijkheid op fiscale gevolgen te laten beoordelen.

Door vermogen te certificeren bereikt u dat de zeggenschap over het vermogen dat u schenkt of bij uw overlijden nalaat aan bijvoorbeeld uw kinderen komt te rusten bij door u aangewezen personen Daarmee wordt voorkomen dat het vermogen na een overdracht versnipperd raakt of onbeheersbaar wordt, terwijl het vermogen toch over verschillende personen kan worden verdeeld. U kunt aandelen of effecten certificeren, maar ook ander vermogen zoals geld, onroerende zaken of schilderijen.

Het certificeren van het vermogen gaat als volgt:
1. U richt een stichting administratiekantoor op. U benoemt daarbij het eerste bestuur, dit kunt u zelf zijn en bijvoorbeeld opvolgend een vertrouwenspersoon. In de statuten van de stichting wordt geregeld hoeveel bestuursleden er zijn, de bevoegdheden van de bestuursleden, de wijze waarop opvolging van een bestuurslid plaats vindt, enzovoorts.
2. Het vermogen wordt ingebracht in de stichting ten titel van beheer, de stichting geeft in ruil daarvoor certificaten aan u uit. Deze certificaten kunt u schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen of in uw testament nalaten.

Certificeren van vermogen kan fiscale gevolgen hebben. Zo zal bij het certificeren van onroerende zaken overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, en kan bij het certificeren van kunst extra inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Om die reden is het raadzaam om voordat u vermogensbestanddelen certificeert contact op te nemen met uw adviseur bij De Beer. Wij kunnen de (fiscale) gevolgen van de certificering in kaart brengen, met u meedenken over de te nemen keuzes en de notaris aansturen bij het opstellen van de benodigde akten.

De overdracht van een familiebedrijf is een complexe zaak. Er spelen verschillende persoonlijke overwegingen en motieven met elk verschillende fiscale en juridische gevolgen en termijnen die in acht genomen moeten worden. Het is dan ook belangrijk om ruim voor een beoogde bedrijfsoverdracht de wensen en mogelijkheden al te bespreken. Zaken die daarbij aan de orde kunnen komen zijn hoe de zeggenschap wordt vormgegeven, wie de bedrijfsopvolgers zijn, hoe wordt omgegaan met familieleden die geen bedrijfsopvolger zijn etc. De adviseurs van De Beer kunnen u hierin begeleiden en de juridische en fiscale gevolgen voor u in kaart brengen. In zijn algemeenheid gelden de volgende belastingheffingen en faciliteiten voor de overdracht van een BV.

Belastingclaim
Op de waarde van een BV rust een substantiële belastingclaim. Allereerst een inkomstenbelastingclaim: box 2 ofwel aanmerkelijk belang. Het tarief bedraagt 25%. De belasting wordt geheven – kort samengevat – bij uitkering van dividend of vervreemding van de aandelen. Ook schenking of vererving geldt als vervreemding en leidt dus tot de heffing van 25% inkomstenbelasting over de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus de verkrijgingsprijs.

Daarnaast wordt bij schenking of vererving van de aandelen schenk- respectievelijk erfbelasting geheven. In de relatie ouders-kinderen bedraagt het tarief boven de vrijstelling allereerst 10% tot € 121.903 en 20% daarboven.

Gecombineerd leidt een schenking of vererving van de aandelen dus tot een fiscale claim van 40%.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Voor zover sprake is van schenking of vererving van ondernemingsvermogen in de BV bestaat zowel in de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting een tegemoetkoming. De inkomstenbelastingclaim kan onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen (langdurig uitstel), de heffing van schenk- of erfbelasting kan onder voorwaarden worden teruggebracht tot 3,4% of zelfs nihil (definitief afstel). Deze tegemoetkomingen staan bekend als de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ofwel BOF. Om een beroep te kunnen doen op de BOF moet worden voldaan aan diverse voorwaarden. Hier doorklikken naar kader faciliteiten en voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat in de BV een onderneming moet worden gedreven en deze onderneming 5 jaar moet worden voortgezet. Onroerend goed dat binnen de onderneming in gebruik is kwalificeert in ieder geval als ondernemingsvermogen. Indien onroerend goed wordt verhuurd aan derden ontstaat vaak discussie met de Belastingdienst over het al dan niet sprake zijn van ondernemingsvermogen. Uw adviseur bij De Beer kan u nader informeren over de faciliteiten en de voorwaarden en samen met u bekijken of uw onderneming BOF-proof is. Indien dat niet het geval is kunnen wij adviseren over de te nemen acties.

Voor een eenmanszaak, een VOF of een CV gelden ook bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook hierover kan uw adviseur bij De Beer u informeren en adviseren.

Faciliteit inkomstenbelasting box 2:
- De inkomstenbelasting die normaal gesproken verschuldigd is bij een schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen hoeft niet te worden betaald, wel wordt de claim doorgeschoven naar de verkrijger.

Voorwaarden inkomstenbelasting box 2:
- Op het moment van de schenking of vererving moet sprake zijn van ondernemingsvermogen. Op beleggingen of structureel overtollige liquiditeiten is de faciliteit niet van toepassing.
- Ingeval van een schenking dient de verkrijger 3 jaar of langer in dienst te zijn bij de onderneming op het moment van overdracht.

Faciliteiten erf- en schenkbelasting:
- Ondernemingsvermogen is tot € 1.060.298 volledig vrijgesteld.
- Ondernemingsvermogen is vanaf € 1.060.298 voor 83% vrijgesteld.
- Op verzoek wordt rentedragend uitstel verleend over het resterende bedrag aan verschuldigde schenk- of erfbelasting.

Voorwaarden erf- en schenkbelasting:
- Er dient sprake te zijn van ondernemingsvermogen. Op beleggingen of structureel overtollige liquiditeiten is de faciliteit niet van toepassing.
- De aandelen moeten in geval van schenking reeds 5 jaar in bezit zijn van de schenker, in geval van vererving 1 jaar.
- De aandelen moeten na de schenking nog 5 jaar worden gehouden door de verkrijger en de onderneming moet 5 jaar worden voortgezet.

Een scheiding is een vervelende gebeurtenis waarbij lastige beslissingen moeten worden genomen en financiële afspraken moeten worden gemaakt.

Zo moet een eventuele gezamenlijke woning worden toegedeeld aan een partner of worden verkocht, gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld, indien van toepassing pensioen worden afgewikkeld en alimentatie worden vastgesteld. Tevens moet uitvoering worden gegeven aan eventuele andere regelingen in de huwelijksvoorwaarden zoals de afwikkeling van verrekenbedingen. Al deze handelingen hebben verschillende fiscale gevolgen.

Het is belangrijk dat partijen zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur die het overzicht behoudt en de fiscale en juridische gevolgen van de verschillende keuzes in kaart kan brengen. Uw adviseur bij De Beer kan u deze begeleiding bieden.

Als u overlijdt zonder dat u een testament heeft opgesteld, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Als u een echtgenoot en kinderen heeft dan komt het vermogen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) toe en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende echtgeno(o)t(e). Over het algemeen werkt deze wettelijke regeling fiscaal niet voordelig uit. Door een testament op te stellen kan vaak erfbelasting worden bespaard en kunt u tevens voorwaarden verbinden aan de vererving van uw vermogen.

De bepalingen in uw testament zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u bijvoorbeeld ondernemer bent kunt u in uw testament een regeling opnemen waarbij de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd. Bij buitenlands vermogen of een andere nationaliteit dan de Nederlandse zal in uw testament aandacht worden besteed aan het internationale privaatrecht en fiscale recht. En indien u minderjarige kinderen heeft kunt u in het testament een voogd benoemen en tevens iemand die het vermogen voor uw kinderen beheert.

Omdat uw adviseur bij De Beer uw vermogen goed kent kunnen wij u begeleiden bij het maken van uw keuzes ten aanzien van een testament. Aan de hand van de samenstelling van uw vermogen kunnen wij gericht uw wensen met u bespreken. Tevens kunnen wij de notaris informeren bij het fiscaal optimaal vastleggen van uw wensen in het testament.

Voorwaarden in uw testament

Bewind
U kunt bepalen dat een door u aangewezen persoon het beheer/bewind voert over het na te laten vermogen voor het geval u komt te overlijden voordat u degene aan wie u uw vermogen nalaat geschikt acht zelf over het vermogen te beschikken. Indien u ervoor kiest om de bewindvoerder te verzoeken regelmatig overleg te plegen met de verkrijger over het vermogen dat voor hen wordt beheerd is het bewind er mede op gericht hen op te leiden tot verantwoorde zelfstandige vermogensbeheerders. Indien zij dan op een later moment het vermogen zelf gaan beheren hebben zij al enige ervaring.

Uitsluitingsclausule
In een uitsluitingsclausule kunt u bepalen dat het door u na te laten vermogen bij echtscheiding aan de persoon aan wie u heeft geschonken blijft toebehoren en derhalve niet toekomt aan diens echtgenoot of partner.

Tweetrapsmaking
In een tweetrapsmaking kunt u bepalen aan wie het door u nagelaten vermogen toekomt indien degene aan wie u uw vermogen nalaat komt te overlijden. Bijvoorbeeld in het geval u uw vermogen nalaat aan uw kinderen kunt u uw kleinkinderen of uw andere kinderen als opvolgend verkrijgers benoemen. Uw kinderen kunnen dan niet zelf bepalen aan wie het van u geërfde vermogen bij hun overlijden toekomt.

Deze tweetrapsmaking kan zodanig geredigeerd worden dat het vermogen bij het overlijden van uw erfgenamen tegen een fiscaal zo optimaal mogelijk tarief vererft.

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw vermogen gebeurt en wie dan de zaken voor u regelt. Een testament heeft dus pas uitwerking bij uw overlijden. Terwijl ook tijdens leven situaties denkbaar zijn dat u (tijdelijk of permanent) uw zaken niet meer zelf kunt regelen of uw wil niet meer kunt bepalen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of na een ongeval. Voor die situatie kunt u een persoon die u vertrouwt een volmacht geven uw zaken te regelen. Dit kunt u vastleggen in een levenstestament, waarbij u degene die u een volmacht geeft desgewenst ook een richting kunt meegeven. Zo houdt u de regie, ook als u zelf niet meer in staat bent uw wil te verklaren.

Naast financiële zaken kunt u in een levenstestament ook uw wensen ten aanzien van medische zaken (bijvoorbeeld behandelgebod en –verbod en euthanasieverklaring) opnemen. Tevens kunt u uw wensen vastleggen over de wijze waarop u verzorgd wilt worden.

Omdat uw adviseur bij De Beer uw vermogen goed kent kunnen wij u begeleiden bij het maken van uw keuzes ten aanzien van een levenstestament. Aan de hand van de samenstelling van uw vermogen kunnen wij gericht uw wensen met u bespreken. Nadat u uw wensen heeft geformuleerd informeren wij de notaris zodat deze uw wensen in een levenstestament kan verwerken.

Steeds meer families stellen een familiestatuut op waarin zij afspraken vastleggen ten aanzien van het familiebedrijf en waarbij de belangen binnen de familie en het familiebedrijf op elkaar worden afgestemd.

Allereerst worden de doelstellingen en ideeën van het familiebedrijf en de ondernemer vastgesteld. Wat zijn de missie en de visie van het familiebedrijf en hoe kijkt men tegen de toekomst aan? Vanuit dat uitgangspunt wordt met de diverse familieleden gesproken over de dividendpolitiek, de rol van de verschillende familieleden, de voorwaarden om toe- of uit te treden, wat de familie belangrijk vindt en hoe met elkaar en het bedrijf om te gaan. De afspraken die tijdens die gesprekken worden gemaakt kunnen worden vastgelegd in een familiestatuut en zo nodig in overeenkomsten en notariële akten. Hiermee kunnen discussies in de toekomst voorkomen worden.

In een familiestatuut kunnen ook afspraken worden gemaakt over ander vermogen dan het familiebedrijf.

Het is aan te raden om bij de gesprekken over het familiestatuut gebruik te maken van een externe gespreksleider die de structuur kan aanhouden en het gesprek in goede banen kan leiden. Uw adviseur bij De Beer kan optreden als externe gespreksleider.

Meer info?

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of wanneer u een afspraak wilt maken met één van onze specialisten. Bel ons of vul het contactformulier in.

(013) 211 64 00

TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING IN 2016

Tarieven erf- en schenkbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging Partner en kinderen Andere afstammelingen dan kinderen Overige verkrijgers
0 - € 121.903 10% 18% 30%
meer dan € 121.903 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 636.180, verminderd met pensioenamputatie doch minimaal € 164.348
Kinderen
Zieke / gehandicapte kinderen
Kleinkinderen
€ 20.148
€ 60.439
€ 20.148
Ouders € 47.715
Overige verkrijgers € 2.122

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.304 (jaarlijks)
€ 25.449 (eenmalig)1
€ 53.016 (eenmalig verhoogd)2
€ 27.570 (eenmalig aanvullend)3

1 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits in de aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan.
2 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar en bestemd voor studie of voor de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld, mits in de aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan.
3 Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar en bestemd voor de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld, waarbij vóór 2010 een beroep is gedaan op de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling, mits in de aangifte op deze vrijstelling een beroep wordt gedaan.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten